Huishoudelijk

Huishoudelijk Reglement 

Biljartvereniging “De Pomerans”

INHOUD

1. NAAM, ZETEL EN DUUR
2. DOEL EN MIDDELEN
3. LEDEN
4. DONATEURS
5. BESTUUR
6. BESTUURSTAKEN
7. DE VOORZITTER
8. DE SECRETARIS
9. DE PENNINGMEESTER
10. OVERIGE BESTUURSLEDEN
11. DAGELIJKS BESTUUR
12. ALGEMENE VERGADERING
13. BESTUURSVERGADERING
14. COMMISSIES
15. CONTRIBUTIE
16. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
17. SCHORSING
18. AANSPRAKELIJKHEID
19. VERPLICHTINGEN
20.GEDRAGSREGELS
21. ZAALNORMEN
22. KLEDING
23. STICHTING
24. OPENINGSTIJDEN
25. TRAININGSTIJDEN
26. COMPETITIE
27. ONVOORZIENE VOORVALLEN
28. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1. NAAM, ZETEL EN DUUR

De vereniging draagt de naam: Biljartvereniging ‘De Pomerans’.

De vereniging is gevestigd te Zwolle.

De vereniging bestaat op neutraal levensbeschouwelijke grondslag.

De vereniging is opgericht op achtentwintig juni negentienhonderd acht en veertig en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

2. DOEL EN MIDDELEN

Het doel van de vereniging en de middelen waarmee zij dit tracht te bereiken, zijn omschreven in artikel 4 van de statuten van de vereniging.

3. LEDEN

De vereniging kent:
– leden;
– donateurs.

a. Leden van de vereniging zijn personen die na aanmelding als zodanig zijn aangenomen.
De aanvraag tot toelating als lid dient schriftelijk bij een bestuurslid van de vereniging te worden ingediend. Minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 16 jaar.

b. Het bestuurslid vult een inschrijvingsformulier in dat door het aspirant-lid dient te worden ondertekend. Dit inschrijvingsformulier dient op een voor alle leden toegankelijke plaats gedurende vier weken te worden opgehangen.

c. Indien drie of meer leden binnen de genoemde vier weken met reële argumenten bezwaar maken om betrokkene als lid van de vereniging toe te laten, wordt betrokkene het lidmaatschap geweigerd. Het bestuur deelt de aanmelder binnen zes weken mee of hij al dan niet als lid is toegelaten.

d. Degene die het lidmaatschap is geweigerd, kan tegen deze afwijzing niet in beroep gaan.

e. Degene die als lid is afgewezen kan zich na een jaar opnieuw als lid aanmelden.

4. DONATEURS

a. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage van donateurs is minstens de helft van de contributie die leden betalen.

b. Donateurs mogen geen functie in de vereniging bekleden. Zij hebben geen stemrecht en zij kunnen uit het feit dat zij donateur zijn ook geen enkel recht ontlenen.

c. Donateurs mogen zonder uitzondering het clublokaal bezoeken. Zij kunnen echter geen gebruik maken van de biljarts, behalve op uitnodiging en mits andere leden hier geen bezwaar tegen maken.

5. BESTUUR

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden die door en uit de algemene vergadering worden gekozen. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of verhindering wordt bij bestuursbesluit geregeld. De overige algemene bepalingen betreffende het bestuur en zijn bevoegdheden zijn geregeld in de artikelen 11, 12, 13, 14 en 15 van de statuten.

6. BESTUURSTAKEN

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen zijn bevoegdheden volledig te behartigen. Als in de volgende artikelen een functionaris als “hij” of “hem” wordt aangeduid dient hiervoor in voorkomende gevallen “zij” of “haar” gelezen te worden.

7. DE VOORZITTER

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en sluit deze als hij meent dat de onderwerpen voldoende zijn behandeld. Hij is echter verplicht deze weer te hervatten als een derde van aanwezige leden dit wil.

8. DE SECRETARIS

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij een jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst, register of kaartsysteem bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

9. DE PENNINGMEESTER

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en legt schriftelijk alle ontvangsten en uitgaven zodanig vast dat de financiële situatie van de vereniging altijd duidelijk is.

Betalingen uit de verenigingskas worden door hem gedaan met gebruik van kwitanties. Gelden die niet nodig zijn ten behoeve van de lopende uitgaven, worden door hem belegd in overeenstemming met door het bestuur te stellen regels. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij schriftelijk verslag uit over zijn beheer en dient hij een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar.

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering.

Hij is verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken die de kascommissie van hem verlangt.

Deze verplichting bestaat voor hem ook naar het bestuur dat hem altijd ter verantwoording kan roepen.

10. OVERIGE BESTUURSLEDEN

Indien het bestuur naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaat uit één of meerdere bestuursleden, bepaalt het bestuur welke taak ieder van de bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen.

11. DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen dat wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur behandelt zaken die geen uitstel gedogen. Het deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

12. ALGEMENE VERGADERING

a. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld.
De uitnodiging voor de algemene vergadering verzorgt de secretaris.

b. De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk, met uitzondering van de geschorste leden, tenzij een geschorst lid op verzoek van de algemene vergadering aanwezig is.

c. De leden kunnen zich laten adviseren door deskundigen, die kunnen worden toegelaten tot de algemene vergadering. Over het toelaten van deskundigen tot de algemene vergadering wordt door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen beslist. Deze deskundigen hebben uitsluitend gedurende de periode van beraadslaging over het onderwerp waarin zij deskundig zijn, toegang tot de algemene vergadering.

d. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde de onderwerpen genoemd in artikel 16 van de statuten van de vereniging.

e. Indien er een vacature is in het bestuur, vermeldt de uitnodiging bedoeld in lid a, de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door zichzelf of op voordracht van drie andere leden voor of tijdens de algemene vergadering worden aangemeld. Zijn er geen tegenkandidaten, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

f. Buiten de jaarlijkse algemene vergadering worden andere algemene vergaderingen gehouden als het bestuur zo beslist.

g. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden van de vereniging aanwezig is.

h. Indien een vergadering, op grond van het bepaalde in lid g, niet door gaat wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Staande de vergadering wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Deze tweede vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal leden van de vereniging dat aanwezig is.

i. Het stemmen geschiedt in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de vereniging.

Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering als de situatie zich voordoet omschreven in artikel 16, lid 4 van de statuten van de vereniging. (Dit betreft een verzoek om een vergadering van minimaal een tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden en deze moet dan binnen veertien dagen worden gehouden.)

13. BESTUURSVERGADERING

Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden, belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

14. COMMISSIES

Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit twee leden. Ieder jaar treedt een der leden af, met dien verstande dat een lid maximaal twee jaren achtereen deze functie mag uitoefenen. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van zowel het bestuur van de vereniging en het bestuur van de stichting en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Andere commissies:
Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld. De commissies staan het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Bestuursleden kunnen met uitzondering van de kascommissie, ook in commissies worden benoemd. Commissies worden op de jaarlijkse algemene vergadering voor een jaar gekozen. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar met uitzondering van het bepaalde in het vorige lid.

15. CONTRIBUTIE

  1. De contributie die de leden dienen te betalen wordt bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld. Indien daartoe voor of tijdens een algemene vergadering geen voorstel wordt gedaan, worden de bestaande contributies gecontinueerd.
  2. Bij besluit van de algemene vergadering van 10 mei 2013 betalen alle leden die vanaf genoemde datum lid worden dezelfde contributie.
  3. Geen contributie hoeft te worden voldaan gedurende de periode waarover een lid is geschorst.
  4. Betalingen dienen per maand/kwartaal/jaar vooruit te worden betaald door middel van automatische afschrijving per bank.
  5. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie te worden betaald zoals in artikel 8 van de statuten is omschreven.
  6. Het niet betalen van contributie kan een reden zijn tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, waarbij hoofdstuk 16 van toepassing is.

16. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

a. De bepalingen ten aanzien van dit onderwerp gelden ook voor donateurs.
Het lidmaatschap eindigt door:
– schriftelijke opzegging door het lid;
– overlijden van het lid;
– royement door het bestuur.

b. Opzegging van het lidmaatschap dient door het lid schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan tegelijk met het verstrijken van de maand waarin wordt opgezegd.

c. Royement van een lid vindt plaats wanneer dit lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of zich aan wangedrag schuldig maakt.

Het bestuur stelt het betrokken lid bij aangetekend schrijven in kennis van het besluit tot royement met vermelding van de reden waarop dit berust. Het lidmaatschap eindigt met ingang van de datum van datering van de schriftelijke kennisgeving, tenzij het bepaalde in lid d van toepassing is.

d. Het lid dat door het bestuur is geroyeerd heeft het recht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, schriftelijk in beroep te gaan bij de secretaris. Zijn/haar bezwaar zal dan in de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Zolang in dit beroep niet is beslist, blijft het betrokken lid geroyeerd.

e. Royement van een lid door het bestuur dient overigens in de eerstvolgende algemene vergadering te worden bekrachtigd.

f. Degene die door het bestuur geroyeerd is, verliest onmiddellijk alle rechten van het lidmaatschap. Hij is echter gehouden, alle aangegane verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.

17. SCHORSING

a. Ongeacht het bepaalde in artikel 16 is het bestuur bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar te schorsen. Als redenen voor schorsing komen in aanmerking:
– handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
– de vereniging op onredelijke wijze benadelen;
– wangedrag;
– zonder afmelding niet verschijnen op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijdstippen.

b. De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld.

c. Het lid dat in overeenstemming met dit artikel is geschorst, heeft het recht binnen veertien dagen na bekendmaking schriftelijk in beroep te gaan bij de secretaris. Zijn bezwaar zal dan in de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Zolang in dit beroep niet is beslist, blijft het betrokken lid geschorst.

18. AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging is niet aansprakelijk voor de vergoeding van schaden welke door individuele leden zijn veroorzaakt.

19. VERPLICHTINGEN

a. Vanaf 18 jaar zijn alle leden verplicht arbitrage- en bardiensten te verrichten. Leden van 16 tot 18 jaar mogen alleen onder begeleiding bardiensten verrichten.

b. Uitzondering op lid a vormen de leden die volgens de algemene vergadering als recreantlid kunnen worden aangemerkt. Tot uiterlijk 1 juli 2015 is er sprake van recreantleden; dit zijn degenen die voor 10 mei 2013 al recreantlid waren en ervoor kiezen om deze status te behouden. Tevens vormen de leden een uitzondering die gezien hun leeftijd of gezondheid geen arbitrage- en bardiensten kunnen verrichten. Het besluit over deze uitzondering maakt het bestuur met het betreffende lid.

c. Indien een nieuw lid is aangenomen zullen zijn verplichtingen na twee maanden lidmaatschap ingaan. Kan iemand een keer zijn verplichtingen niet nakomen dan dient hij zelf zorg te dragen voor vervanging. Alleen in uiterste gevallen, bijvoorbeeld plotselinge opname in het ziekenhuis, ongeval et cetera kan dit lid het bestuur (laten) benaderen om te zorgen voor vervanging. Primair blijft ieder lid zelf verantwoordelijk voor het zoeken van vervanging voor zijn verplichtingen.

d. Bij het niet nakomen van de bar- en/of arbitragedienst, zonder dat hiervoor een redelijk excuus bestaat, zal een sanctie worden opgelegd van twee extra bar- en/of arbitragediensten.
Bij het herhaaldelijk niet nakomen van verplichtingen zullen de sancties, benoemd in artikel 17 (schorsing) worden gehandhaafd.

e. Diegene die, al dan niet vrijwillig, de bar- en/of arbitragedienst overneemt zal twee bar- en/of arbitragediensten minder hoeven te draaien. Dit in overleg met de wedstrijdleider.

20. GEDRAGSREGELS

a. Er wordt van ieder een sportief gedrag en dito houding verwacht, ook als het eens een keer niet mee zit.

b. Denk er steeds aan dat een ieder voor zijn plezier biljart speelt en draag er toe bij dat een ieder dat ook als zodanig kan ervaren.

c. Alle deelnemers aan hetbiljarten worden geacht deze (gedrags)regels te kennen en na te komen.

21. ZAALNORMEN

a. Er geldt een compleet rookverbod in het clubgebouw.

b. Indien er geen competitie- c.q. officiële wedstrijden zijn dan dient men zelf zijn drankjes op te halen aan de bar.

c. Tijdens een partij of wedstrijd is het serveren van consumpties door de barmedewerker geoorloofd.

d. Het serveren van consumpties in de zaal dient zodanig te geschieden, dat spelers en/of arbiter en/of schrijver daardoor niet worden gehinderd.

22. KLEDING

a. Bij het spelen van officiële wedstrijden dienen de spelers te verschijnen in de door de club voorgeschreven zwarte pantalon, zwarte schoenen, sokken en overhemd (en indien mogelijk een vestje).

b. Spelers die aan een door of namens de KNBB Vereniging Carambole georganiseerde officiële wedstrijd deelnemen dienen te dragen:

• Een effen pantalon.

Dames mogen in plaats van een pantalon een effen rok dragen niet zijnde van (imitatie-)leer, rib- of spijkerstof.

Junioren met een pantalonmaat voor jongeren kunnen dispensatie krijgen voor het dragen van een andere pantalon dan in dit lid bepaald. Deze dispensatie wordt verleend door het bestuur van het district waaronder die junior ressorteert.

• Een polo van het merk ‘Nike’ met korte of lange mouw, mits via de KNBB aangeschaft.

• Een effen overhemd met korte of lange mouw. Indien een speler gekleed gaat in kledingstukken met lange mouw dan dienen de mouwen ook lang gedragen te worden. Over het overhemd mag een (smoking)vest, trui, slipover of spencer gedragen orden niet zijnde van (imitatie-)leer. Voor- en achterkant mogen van kleur verschillen. Een strik of stropdas is toegestaan maar niet verplicht.

Het bovenste knoopje van het overhemd of polo mag los gedragen worden. Eventuele bretels dienen niet zichtbaar gedragen te worden.

• Schoenen niet zijnde sportschoenen, sandalen, slippers of klompen.

• Effen sokken of kousen.

• Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op borsthoogte te dragen:
– hetzij op de polo;
– hetzij op het overhemd als alleen in overhemd wordt gespeeld;
– hetzij op het kledingstuk dat over het overhemd wordt gedragen.
De afmeting van het clubembleem mag niet groter zijn dan 100 cm2.

• Leden van dezelfde vereniging die aan een teamwedstrijd deelnemen dienen als team herkenbaar dus identiek gekleed te zijn.

• Leden van dezelfde vereniging die aan dezelfde individuele wedstrijd(en) deelnemen zijn niet verplicht om in hetzelfde tenue deel te nemen. Een vereniging is echter wel bevoegd deze verplichting (gelijk tenue) aan haar leden op te leggen.

23. STICHTING

a. Op 1 juli 1982 is door de vereniging de stichting ‘De Pomerans’ opgericht. De stichting beheert alle roerende en onroerende goederen.

b. De financiële middelen komen uit inkomsten uit consumptieverkopen van de bar en andere afdrachten door de vereniging.

c. De bar valt onder het stichtingsbestuur dat zorg draagt voor de inkopen en de organisatie van het bargebeuren.

d. De stichting draagt zorg voor het sleutelbeheer van het gebouw.

e. De prijzen van de consumpties worden door het stichtingsbestuur vastgesteld.

24. OPENINGSTIJDEN

a. Behoudens bijzondere gelegenheden zoals finales, toernooien, voorwedstrijden en competitie, waarvoor de wedstrijdleiding in overleg met het verenigingsbestuur afwijkende tijden kan afspreken, is het clubgebouw op de hiernavolgende tijden geopend:
• maandag t/m vrijdag van 10.00 – 24.00 uur;
• zaterdag 10.00 – 18.00 uur;
• zondag 12.00 – 18.00 uur.

b. De bardienst is verantwoordelijk voor het naleven van de sluitingstijden. De bar mag langer open zijn, dit ter beoordeling van het lid die de bardienst heeft.

c. In verenigingsverband wordt het biljartspel niet beoefend en worden geen wedstrijden georganiseerd en is het clubgebouw gesloten:
• op algemene erkende feestdagen;
• op 4 mei na 18.00 uur (Nationale dodenherdenkingsdag).

25. TRANINGSTIJDEN

Leden mogen iedere dag trainen tijdens de reguliere trainingstijden. De trainingstijden zijn:
– maandag t/m vrijdag van 10.00 – 18.00 uur.
– zaterdag van 9.00 – 18.00 uur.

26. COMPETITIE

a. Elk lid kan meedoen aan de clubcompetitie (roostercompetitie) die gespeeld wordt in de periode januari t/m december, om het clubkampioenschap van de Pomerans in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. Bij deelname verplicht men zich het roosterreglement te kennen.

b. Elk lid kan in teamverband deelnemen aan de competitie van de KNBB, die gespeeld wordt in de periode van september t/m april. Opgave wordt gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april. Indeling geschiedt op basis van het moyenne. In sommige gevallen (dit ter beoordeling van het bestuur) kan hiervan worden afgeweken. Bij deelname verplicht men zich de regels van de bond te kennen (handboek KNBB in het clubgebouw aanwezig). Boetes, opgelegd door de KNBB, kunnen door de vereniging op de leden worden verhaald.

c. Elk lid kan deelnemen aan de door de bond te organiseren persoonlijke kampioenschappen, die worden gehouden in de periode augustus t/m mei. Opgave wordt gedaan via het inschrijvingsformulier dat elk lid ontvangt in de periode maart/april.

27. ONVOORZIENE VOORVALLEN

Bij gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

a. De inhoud van het huishoudelijk reglement is door de algemene vergadering van 9 mei 2014 vastgesteld en treedt op die datum in werking.

b. Door invoering van dit huishoudelijk reglement zijn eerdere huishoudelijke reglementen ongeldig geworden.

…………………………………                                  ……………………………………..

A. van Halen,                                                            W. Nijdam,
voorzitter vereniging De Pomerans                          secrertaris vereniging De Pomerans