Privacyverklaring

                                                    BILJARTVERENIGING “DE POMERANS”, ZWOLLE   Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij:  
 1. lid is van Biljartvereniging “De Pomerans” te Zwolle.
 
 1. ervan op de hoogte is dat deze vereniging beschikt over zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail adres(sen), geboortedatum en –plaats etc., alsmede van gegevens over zijn/haar ervaringsniveau, voortgang, (speel)vaardigheden, eventuele wedstrijdgegevens etc..
 
 1. ermee instemt dat de vereniging deze gegevens bewaart zolang hij/zij lid is van “De Pomerans” of de rechtsopvolger daarvan. Tevens stemt ondergetekende er uitdrukkelijk mee in dat de vereniging deze gegevens uitsluitend gebruikt voor club-gerelateerde zaken, waartoe ook de competitie behoort, alsmede voor relevante communicatie met andere biljartverenigingen en de KNBB.
 
 1. ermee instemt dat de hij/zij berichten van de vereniging ontvangt, zowel per post als per email, zoals nieuwsbrieven, aankondigingen, wedstrijdschema’s, competitieverslagen en -standen, uitnodigingen, bestuurs- en verenigingsmededelingen etc..
 
 1. ermee instemt dat zijn/haar beeltenis op foto of film openbaar kan worden gemaakt op de website van de vereniging. Dit uitsluitend in het kader van wedstrijd- of andere (promotie)activiteiten van de vereniging en de KNBB alsmede ter informatie aan leden en derde-belangstellenden en ter verfraaiing van deze website, promotie van de vereniging en/of de biljartsport en/of voor mogelijke leerdoeleinden. Beeltenissen van leden zullen zo nodig, bij eventuele publicatie, alleen voorzien worden van de voor- en achternaam en eventueel de leeftijd van het lid. Eventuele mededelingen omtrent  ervarings- en wedstrijdniveau, voortgang etc. worden uitsluitend anoniem gebruikt.
 
 1. zich ervan bewust is dat het doel van het bewaren van deze gegevens door de club is: het waarborgen van het voortbestaan van de vereniging, het verstrekken van informatie aan leden, geïnteresseerden en andere  belanghebbenden alsmede tot  promotie van de vereniging en de biljartsport.
 
 1. ervan op de hoogte is dat hij/zij bij het bestuur van de vereniging te allen tijde inzage kan vragen in zijn/haar bij de vereniging bekend zijnde gegevens.
 
 1. weet dat de aangewezen ‘autoriteit gegevensbeheer’ voor de vereniging is de zittende voorzitter van het bestuur van de vereniging of, bij diens afwezigheid of ontstentenis, één van de overige zittende bestuursleden.
EN VOORTS:
 1. (Het bestuur van) de vereniging verklaart dat zij de door de leden verstrekte informatie zorgvuldig bewaart en beheert en niet voor commerciële of andere dan bovenomschreven doeleinden beschikbaar stelt, al dan niet tegen een geldelijke vergoeding, aan derden.
 2. De in en aan het verenigingsgebouw “Wees een zegen” geplaatste camera’s zullen uitsluitend worden gebruikt voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, zoals het voorkomen en eventueel opsporen van inbraken, vernielingen, beschadigingen etc., zulks ter bescherming van personen (leden) en van gemeenschappelijke en individuele goederen en materialen.
 
 1. Het lid kan zijn/haar privacyverklaring te allen tijde, om hem/haar moverende reden(en), intrekken door schriftelijke mededeling daarvan aan de voorzitter of secretaris van het bestuur. Het bestuur treedt in dat geval met het lid in overleg over voortzetting of beëindiging van het lidmaatschap.
 
 1. De gegevens van het betreffende lid worden vernietigd/verwijderd binnen 15 dagen nadat het lidmaatschap rechtsgeldig is beëindigd.
 
 1. Het lid kan te allen tijde een klacht over het door de vereniging gevoerde privacybeleid indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 1. Deze verklaring bestaat uit 2 (twee) pagina’s.